با استفاده از این ماژول که برای سازمان ها طراحی شده است می توانید برای هر واحد سازمانی (با تعریف کلید واژه) صندوق دریافت مجازی مستقلی به وجود آورید که در آن پیامک های مربوط به آن واحد ذخیره شوند.