عملکرد این ماژول مشابه ارسال موردی یا نظیر به نظیر می باشد با این تفاوت که اگر بخواهید به عنوان مثال 100 پیام با متون مختلف را به 100 نفر ارسال کنید می توانید از طریق این ماژول با وارد کردن اطلاعات گیرندگان و متن پیام در یک فایل اکسل ، به صورت یکجا این ارسال را انجام دهید. (لازم به ذکر است اگر بخواهید این کار را با ماژول ارسال موردی انجام دهید ، می بایست به تعداد مخاطبینی که قصد ارسال به آنها را دارید ، فرآیند ارسال موردی را طی کنید)